Bàn giám đốc chân sắt nhập khẩu (BGD-04)

2.200.000